Colgate là một khu dân cư tổ chức nghệ thuật tự do tính chọn lọc cao phân biệt bởi học tập xuất sắc và điều tra liên ngành.
Với các lớp học nhỏ, một sự nhấn mạnh vào sự tương tác giảng viên-sinh viên, và một cộng đồng dân cư xác định giá trị tất cả các hình thức của sự chặt chẽ hữu trí tuệ, chúng tôi giúp học sinh trở thành chu đáo, các nhà tư tưởng quan trọng và các nhà lãnh đạo sâu sắc. Điều này có nghĩa là bồi dưỡng đa dạng của tư tưởng và hành động bằng cách cung cấp 54 chuyên ngành và nhiều trẻ vị thành niên được thành lập vào một  chương trình giảng dạy nghệ thuật làm bằng đại học phôi thật tự do lõi  đã được công nhận là một trong những thanh lịch nhất trong cả nước. Đồng thời, sinh viên của chúng tôi đóng góp cho một nền văn hóa trong khuôn viên trường sôi động mà bổ sung và mở rộng thêm các kiến thức được tạo ra trong phòng học và phòng thí nghiệm của chúng tôi.
lịch sử trường làm bằng đại học colgate

Sinh viên theo học Colgate đắm mình trong một môi trường đầy óc sáng và những tham vọng lớn.Chọn một hình ảnh dưới đây để tìm hiểu thêm về các sinh viên, giảng viên của chúng tôi, và các cựu sinh viên.
Lịch sử trường làm bằng đại học colgate

Nhiệm vụ của Colgate là để cung cấp một kinh nghiệm giáo dục mở rộng đòi hỏi cho một nhóm sinh viên đa dạng, tài năng, trí tuệ và tinh vi những người có khả năng thách thức bản thân, đồng nghiệp của họ, và các giáo viên của họ trong một khung cảnh, tập hợp sinh hoạt và học tập. Trong giới hạn nguồn lực của mình, Colgate mở rộng các cơ hội để học tập sinh viên đủ điều kiện mà không quan tâm đến khả năng của mình để tài trợ cho giáo dục làm bằng đại học phôi thật của họ. Trong khi chúng ta kỷ niệm sự đa dạng của chúng tôi, chúng ta hoạt động như một tổ chức. Mặc dù chúng tôi làm việc cùng nhau trong sự thành công của các trường đại học, chúng tôi cũng nhận ra rằng sự khác biệt của chúng tôi làm phong phú thêm kinh nghiệm của tất cả chúng ta. Nhóm dẫn một sự tồn tại riêng biệt không hỗ trợ toàn bộ, và những người từ bỏ văn hóa của họ nghèo đi tất cả, lấy đi chúng ta về sự phong phú của nền văn hóa của Mỹ. Chúng tôi mừng rằng sự cân bằng khó khăn giữa những đặc tính chung của kinh nghiệm con người và đặc thù của cuộc sống cá nhân của chúng tôi. Cảm giác của cộng đồng đó bắt đầu vào sinh viên / giảng viên đối thoại và tiếp tục trong các trường đại học dân cư được đẩy mạnh bởi chương trình giáo dục phổ thông của Colgate. Các giảng viên tại Colgate cam kết sâu sắc với ý tưởng rằng các kinh nghiệm thông thường của một chương trình giảng dạy được chia sẻ cung cấp nền tảng cho đối thoại cả trong lớp học và trong nhà ở trong khuôn viên Lịch sử trường làm bằng đại học colgate. Sinh viên và giảng viên tham gia vào những câu hỏi dai dẳng và các vấn đề đó là chung cho cuộc sống của con người cũng như các câu hỏi mới được đặt ra bởi sự phát triển công nghệ và phổ biến kiến thức. Giáo dục phổ thông tại Colgate tập trung vào câu hỏi mà vượt qua lợi ích kỷ luật và nằm ở giao điểm của những biến đổi xã hội, chính trị, kinh tế, và triết học đã đánh dấu thế kỷ 20.