Tại CBL-quốc tế, chúng tôi cung cấp các khóa học thích hợp thực hiện cá nhân đại học, hội nghị điều hành, và các trường học mùa hè tại các địa điểm khác nhau trên thế giới. Trường làm bằng giá rẻ CBL International chúng tôi hợp tác với các trường đại học tại địa phương, các công ty luật đa quốc gia để chuẩn bị các chương trình ngắn nhưng rộng lớn mà giới thiệu chủ đề và địa điểm để nhóm của chúng tôi trên toàn thế giới của các đại biểu. Các chương trình của chúng tôi cũng chuẩn bị các đại biểu của chúng tôi làm bằng giá rẻ để làm việc ở nước ngoài là họ có một sự hiểu biết tốt hơn về các nền văn hóa khác nhau và các nước họ làm ngoại tệ của họ in 
Trường làm bằng giá rẻ CBL International


Giá trị:

Tính toàn vẹn: Chúng tôi hoạt động tổ chức của chúng tôi một cách chuyên nghiệp với cam kết các tiêu chuẩn cao nhất của sự trung thực và đạo đức.
Cam kết:. Chúng tôi cam kết xuất sắc trong công việc chúng tôi thực hiện và được tham gia đầy đủ với khách hàng chúng tôi phục vụ làm bằng giá rẻ
Đổi mới: Chúng tôi là một công ty đó là tiến bộ, tích cực, và năng động. Chúng tôi liên tục tìm kiếm những cách thức mới để làm kinh doanh cốt lõi của chúng tôi tốt hơn và những cơ hội mới có liên quan đến tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi.
Kiến thức: Chúng tôi liên tục tích lũy thông tin mới về các chương trình chúng tôi hoạt động và cung cấp các cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhân viên của chúng tôi. Tất cả học tập trong tổ chức của chúng tôi là minh bạch chia sẻ với khách hàng và các đối tác của chúng tôi.
Đáp ứng: Để tất cả các khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp nhanh chóng, dịch vụ đáng tin cậy trong một cách cá nhân. Trong chương trình, chúng tôi cung cấp tất cả các đại biểu của chúng tôi 24 giờ hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.
Hợp tác: Trong công ty của chúng tôi, chúng tôi làm việc như một đội để đáp ứng nhiệm vụ của chúng tôi, hơn nữa, để phục vụ tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi và sự tiến bộ của ngành công nghiệp của chúng tôi, chúng tôi tìm kiếm cơ hội để làm việc với các đồng nghiệp trong lĩnh vực của chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn làm việc rất chặt chẽ với các đối tác khác nhau của chúng tôi như các trường đại học, các doanh nghiệp và các công ty luật.