Bằng cách đặt tên riêng của mình sau khi Carl von Ossietzky. Trường làm bằng đại học giá rẻ University of Oldenburg nhấn mạnh trách nhiệm của khoa học đối với xã hội và vai trò của khoa học trong công luận. Cam kết này vẫn còn quan trọng đối với bản sắc của đại học ngày nay. Đại học Oldenburg là một trường đại học trẻ tuổi mà từ khi thành lập vào năm 1973 đã góp phần vào sự tiến bộ kinh tế và văn hóa của vùng Tây Bắc của Đức. Tăng cường khu vực như một trung tâm khoa học và nghiên cứu cũng là mục tiêu của tuyên bố hợp tác chặt chẽ với trường làm bằng đại học giá rẻ.
Trường làm bằng đại học giá rẻ University of Oldenburg

Các trường đại học đã đề ra mục tiêu của việc kết hợp và nâng cao năng khoa học và giảng dạy hạng nhất trong những năm tới. Nền tảng đã được đặt, với quốc tế có thể nhìn thấy, nghiên cứu liên ngành, thúc đẩy mục tiêu làm bằng đại học giá rẻ của các nhà nghiên cứu trẻ và chuyển đổi hoàn toàn của mình cho Cử nhân và Thạc Sĩ. 
Nghiên cứu của Carl von Ossietzky Đại học Oldenburg
Đại học Oldenburg là một trung tâm nghiên cứu với kháng cáo quốc gia và quốc tế. Tất cả các lĩnh vực học thuật đã phát triển các tiêu chí ngắn gọn xuất sắc, tổ chức theo chất lượng, hiệu quả, hiệu quả và độc đáo và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Các trường đại học tạo ra không gian cho mạng khoa học trong các trường đại học và xa hơn nữa. Tri thức khoa học và trách nhiệm xã hội là bản sắc hình thành điểm nổi bật của nghiên cứu trong Oldenburg, trong đó ảnh hưởng đến sự tiến bộ của các phương pháp và các yếu tố chất lượng cho các loại hình nghiên cứu. Mạng khoa học cũng dẫn đến một chuyển giao hiệu quả của kết quả nghiên cứu vào giảng dạy. 
Đầu mối nghiên cứu cấp cao đã được thành lập ở tất cả các khoa. Các trường đại học có một số nhóm nghiên cứu và tham gia vào sự hình thành của các cụm nghiên cứu châu Âu thông qua các trung tâm hợp tác nghiên cứu của nó (trong tiếng Đức). 
Đại học Oldenburg có thể yêu cầu bồi thường là một trong những trường đại học hàng đầu tại Đức khi nói đến nghiên cứu di cư, giáo dục văn hóa và nghiên cứu về giới. Từ năm 1982, nó chạy thành công các chương trình liên ngành nghiên cứu di cư, cụ thể là trong giáo dục văn hóa (với hàng trăm sinh viên tốt nghiệp và có việc làm đã được chứng minh) và gần đây nhất là chương trình cử nhân cho người di cư có trình độ cao, độc đáo trong giáo dục đại học Đức như một công cụ mới để ngăn chặn de tuyển thông qua di cư.