Được thành lập vào năm 1992, Trường ESCA quản trị đã thành công hoàn thành nhiệm vụ của mình như là một tổ chức giáo dục đại học trong lĩnh vực quản lý.
Trường làm bằng đại học ESCA School of Management tạo ra để đi cùng với phát triển kinh doanh thông qua việc đào tạo của các giám đốc điều hành cấp cao trong các vị trí quản lý khác nhau, nhà trường đã thích nghi t dần dần với những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế Ma-rốc.
Trường làm bằng đại học ESCA School of Management

Sứ mệnh
Các từ ngữ hiện nhiệm vụ của Trường Quản lý ESCA là đào tạo nhan lam bang dai hoc gia re các nhà quản lý, giúp họ thành công và phục vụ phát triển.
Tàu quản lý

«Đào tạo quản lý doanh nhân có khả năng quản lý sự phức tạp ở các giai đoạn khác nhau của sự nghiệp của họ»
Giúp họ thành công«Tiết lộ những tham vọng thực sự và tiềm năng tốt nhất của các nhà quản lý được đào tạo, hỗ trợ trong dự án phát triển của họ, dạy họ để giải mã và hiểu thế giới và tạo ra giá trị»

Phục vụ phát triển


«Tham gia vào việc đào tạo nhan lam bang dai hoc gia re nguồn nhân lực là một trụ cột của phát triển kinh tế và hiện đại hóa xã hội».

Ba giá trị cơ bản hình thành các tài liệu tham khảo cuối cùng và cơ sở Trường ESCA Quản lý văn hóa được xây dựng: Tham vọng, sáng tạo và cam kết.
Tham lam
Chúng tôi tin rằng tham vọng trong giáo dục kinh doanh là chất xúc tác thực sự của sự tiến bộ;
Chúng tôi hoan nghênh những người có tham vọng cho bản thân và cho các đối tượng, trong đó họ sẽ đóng góp vào việc tạo ra các giá trị;
Chúng ta kinh nghiệm trong các mô hình làm việc của chúng tôi dựa vào các động lực của sự phát triển tại Ma-rốc, chúng tôi chia sẻ với các đối tác của chúng tôi.
Đổi mới
Chúng tôi liên tục đặt câu hỏi chúng tôi đặt để xóa những cơ hội mới và tiến bộ;
Chúng tôi là mở cửa cho thế giới khác;
Chúng ta tu luyện tinh thần doanh nhân.
Cam kết
Chúng tôi muốn trở thành một người chơi chính trong sự phát triển kinh tế của các nhà quản lý đào tạo sáng tạo và trách nhiệm xã hội;
Chúng tôi giữ lời hứa của chúng tôi để tất cả các bên liên quan (giáo viên, sinh viên, các đối tác học tập, công ty ...);
Chúng tôi luôn luôn vâng lời, trong mọi hành động của chúng tôi, nguyên tắc công bằng đối với các cơ hội bình đẳng và đa dạng.