Tầm nhìn của chúng tôi
Tầm nhìn của trường làm bằng đại học American University of Beirut là trở thành thế giới công nhận như các trường kinh doanh hàng đầu giữa châu Âu và Nam Á về nghiên cứu khoa học, giảng dạy xuất sắc và tác động kinh doanh
trường làm bằng đại học American University of Beirut

OSB Sứ mệnh
Xây dựng trên hơn một thế kỷ của sự nổi bật trong giáo dục kinh doanh, Suliman S. Olayan School of Business ("OSB") cam kết cung cấp chất lượng nhận làm bằng đại học giá rẻ và các chương trình sau đại học nhằm phát triển các nhà lãnh đạo kinh doanh, ví hoặc từ khu vực Trung Đông và xa hơn nữa. Chương trình đại học của trường ("BBA") nhấn mạnh trọng tâm hoạt động tự do nghệ thuật dựa trên trong khi MBA có một định hướng lãnh đạo và chiến lược khác nhau. Chương trình MBA truyền đạt hiện nay trên toàn cầu, năng lực quản lý tổng hợp khu vực có liên quan đến thế hệ tiếp theo của các nhà lãnh đạo kinh doanh; các chương trình thạc sĩ chuyên ngành được thiết kế để tốt nghiệp các học viên chuyên gia nhận làm bằng đại học giá rẻ. Vai trò của OSB trong việc phổ biến kiến ​​thức và dịch vụ được tăng cường bởi sự đóng góp của trường để thế hệ kiến ​​thức thông qua nghiên cứu cơ bản và ứng dụng. OSB duy trì và thúc đẩy các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và một cải tiến đặc tính liên tục trong tất cả các hoạt động của mình.
Giá trị cốt lõi
Giảng viên của trường, sinh viên, các đối tác và các quản trị viên sử dụng các tiêu chuẩn cao nhất của đạo đức và chuyên nghiệp trong một môi trường nhóm dựa trên giao hàng giáo dục kinh doanh. Triết lý hoạt động của chúng tôi được củng cố bằng các giá trị cốt lõi sau đây:
Kỹ năng lãnh đạo
Tính toàn vẹn và minh bạch
Tin tưởng
Học tập suốt đời
Tư duy phê phán
Sự liên quan
Sáng tạo
Xuất sắc học tập và chuyên nghiệp
Pro-Active Định hướng khách hàng
Những giá trị này, trong Tóm lại, mô tả chúng ta là ai, làm thế nào chúng ta đối xử với nhau và cách chúng ta thực hiện chính mình. Làm như vậy, chúng tôi cam kết các tiêu chuẩn cao nhất về sự liêm chính học thuật và mong muốn giảng viên và sinh viên của chúng tôi thể hiện hành vi gương mẫu trong vấn đề này.
Như đã nêu trong nhiệm vụ của chúng tôi, đạo đức thấm nhuần tất cả chúng ta làm và truyền đạt cho học sinh. Để kết thúc này, OSB đã đi tiên phong thúc đẩy đạo đức và công ty nhận thức trách nhiệm xã hội trong khu vực thông qua một số giảng viên và sinh viên định hướng các sáng kiến ​​và chương trình